KONTAKTY

JUDr. Ivan Ertelt
Na Rozcestí 6/1434
Praha 9, Libeň
tel: 283892342
fax: 83890350
notar@ertelt.cz

CZECHPOINT
CzechPoint

 

Notář JUDr. Ivan Ertelt je kontaktním místem veřejné správy v rámci systému Czech POINT a je pověřen prováděním následujících činností:


1) vydáváním ověřených výstupů z veřejných registrů:
  • výpis z Rejstříku trestů
  • výpis z Živnostenského rejstříku
  • výpis z Katastru nemovitostí
  • výpis z Obchodního rejstříku
  • výpis z Insolvenčního rejstříku
  • výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • výpis bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů

 

2) prováděním konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

a) Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

b) Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF minimální verze 1.3 a vyšší.